Україна Модерна

// Оксана Міхеєва

Заготовка

Цей документ – секретний лист-рекомендація про ставлення до старих спеціалістів – випадкова знахідка серед поточного листування між Донецьким губернським комітетом комуністичної партії (більшовиків) України та правліннями трестів «Хімвугілля», «Донбассиликат» тощо.  

Проблема взаємодії радянської влади та дореволюційних спеціалістів, залучених до роботи у промисловості Донбасу, як предмет наукових досліджень розглядається переважно у контексті так званих «спецоїдських» процесів (в першу чергу «Шахтинської справи»), що розпочинаються з кінця 1920-х років. Однак не менш цікавим є попередній період, від моменту встановлення радянської влади в Донбасі і до початку широкого наступу на дореволюційних спеціалістів. Суперечливий характер соціальної позиції інженерно-технічних фахівців протягом 1920-х рр. певною мірою підготував підґрунтя та забезпечив широку суспільну підтримку ініційованим радянською владою «спецоїдським» процесам. Термін «спецоїдство» використовувався вже з початку 1920-х рр., щоправда поруч із іншим – «спецоманією», що у парі передавали неоднозначний характер ставлення до інженерно-технічних фахівців у тогочасному суспільстві.

По-перше, в них відчувалася сильна потреба, тому й керівництво радянської держави з раціональних міркувань було готове піти на значні поступки у створенні сприятливих умов життя та роботи спеціалістів. По-друге, представники партійних структур на місцях, головним завданням яких було проведення нової ідеологічної лінії, залучення населення на бік радянської влади, погано сприймали можливості та нові позиції кваліфікованих спеціалістів, оскільки останні однією своєю наявністю підривали концептуальні настанови нового суспільства. І, по-третє, важливою складовою цих протиріч були самі спеціалісти, що аж ніяк не були однорідною масою та по-різному артикулювали власну позицію та використовували ті можливості, що створило для них нове суспільство.

Усвідомлення цієї складної ситуації, що несла в собі фактично взаємовиключні компоненти – долучити до розбудови Донбасу «старих» спеціалістів і показати робітникам революцію в дії – змушувала керівні органи до пошуку виваженої політики стосовно спеціалістів.

У 1923 р. Донецький губернський комітет КПбУ розробив та відправив до ознайомлення обмеженому колу осіб секретний «Політичний лист про зміну питання про спеціалістів (усім окркомам та комуністам-господарникам Донбасу)».* Цей документ пропонувалося не оприлюднювати, а лише довести до відома слухачів на закритих зібраннях Окркомів, а також – до окремих секретарів кустових та районних комітетів, окремих комуністів-господарників та професіоналістів. Остання вимога була зумовлена необхідністю не налякати спеціалістів і, у першу чергу, реакційно налаштованих фахівців, щоб не перешкодити їх нормальній роботі задля інтересів радянської влади.

У цьому документі головний акцент було зроблено на необхідності сегментації інтелігенції та виробленні відповідних стратегій залучення до співпраці з радянською владою кожного з сегментів.

Означений документ цікавий не лише намаганням сегментувати технічну інтелігенцію та знайти певні стратегії щодо максимально ефективного використання кожної з виділених груп, а й пошуком «точок опертя» серед цієї групи, які б у подальшому могли б скласти висококваліфіковану у теоретичному та практичному сенсі групу спеціалістів, лояльних до ідеології радянської держави. Очевидним було те, що на момент 1923 р. радянська влада не була готова відмовитися від допомоги старих спеціалістів, попри налаштованість значної кількості останніх реакційно по відношенню до радянської влади. Відтак влада мусила шукати певного балансу між раціональною необхідністю залучення старих фахівців для розбудови економіки та прагненнями побудови нового ладу та нових соціальних відносин. За таких умов влада знайшла спосіб розв’язання проблеми без власного втручання. Ставку було зроблено на внутрішні суперечки в середовищі інтелігенції, певні групи якої за планом повинні були самі заблокувати діяльність «старих», реакційно налаштованих фахівців.

Ставлення до інженерно-технічних фахівців, задіяних у промисловості Донбасу, на початку 1920-х років характеризувалося компромісністю та певною невизначеністю. Необхідність залучення дореволюційних спеціалістів усвідомлювалася у зв’язку з розумінням неможливості відтворити вщент зруйнований Донбас лише командними методами, без опертя на спеціальні знання. Однак поступки фахівцям, створення для них умов життя, наближених до їх дореволюційного стану, викликали обурення серед робітників, які не розуміли таких поступок «новим хазяїнам». За таких умов влада зробила ставку на внутрішні протиріччя в середовищі самої інтелігенції, залишивши собі роль відстороненого спостерігача та фіксатора основних параметрів лояльності чи нелояльності фахівців. А започаткування процесу прискіпливого стеження за фахівцями, яких у кожній дії перевіряли на лояльність радянській владі, відкривало можливості  обґрунтованого обрання та призначення на посади «радянські налаштованих» працівників та дало змогу формувати необхідну базу «доказів» проти тих спеціалістів, що згодом стануть фігурантами «спецоїдських» справ.

_________________________________________________________

Секретно

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИСЬМО ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВОПРОСА О СПЕЦИАЛИСТАХ ВСЕМ ОКРКОМАМ И КОММУНИСТАМ-ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ ДОНБАССА*

Дорогие товарищи!

Есть настоятельная необходимость приняться за изучение вопроса о специалистах, за учет опыта и установления правильных, наиболее целесообразных с точки зрения интересов дела взаимоотношений с ними.

Приступая к изучению данного вопроса Губком в этом предварительном письме дает только вехи для ориентирования.

Интеллигенция не есть сплошная масса. Она разделяется на слои, группы, подгруппы, которые идут с различными классами населения. В зависимости от стадии революции интеллигенция играет в ней ту или иную роль, по-иному подходит к революции, будет шириться, крепнуть, все большие слои людей будут работать в наших радах. Сейчас у нас саботажа и холодка, которые были раньше у интеллигенции по отношении к советской власти, как сплошного массового явления уже нет. Укрепление международного и внутреннего положения СССР, проблески революции в Германии, наша строительная работа, хозяйственные и культурные достижения, укрепление Соваппарата, улучшение условий жизни, лучшее обеспечение спецов – все это возымело свое действие. В настроение интеллигенции, учащейся молодежи, массы учительства происходят серьезные изменения. Они меняют свою ориентировку, поворачиваются в сторону советской власти.

По некоторым наблюдениям в Донбассе всех работающих здесь специалистов можно в общем и целом разделить на  три основных типа по настроениям:

старые верхи;
средние слои;
молодые слои.

К первому типу принадлежит высоко квалифицированный элемент. Это крупные спецы, в старое время они занимали высокое положение и у нас находятся в производстве на командных должностях.

Настроены они резко против советской власти, не верят в нее.

Спецов второго типа, добровольно и с интересом работающих у нас, они обвиняют в шаткости в том, что без боя отдают позиции, что не понимают, куда идут. В Европе, по их мнению, не такое теперь положение, чтобы нужно было интеллигенции без боя сдавать свои классовые права.

К молодым слоям спецов третьего типа (энергично работающих у нас в производстве), эта верхушка старых спецов относится с пренебрежением. Ничего, мол, не видели лучшего, говорят они про последних, за советский рубль, диплом и мандат все сделают. Злоба к молодым у них так сильна, что даже не разговаривают с ними.

К этому типу принадлежат самые реакционные слои спецов.

Ко второму типу принадлежат так называемые средние слои специалистов. Они в производстве обыкновенно находятся на вторых местах, но тянутся и к командным должностям. Это интеллигенция сменовеховского толка. Большевиков не очень винят за недочеты и непорядки, ибо считают это продуктом старого режима. Большевиков признают самыми энергичными строителями. Почему находят законным наше укрепление. Считают, что следует помочь Советской власти, что им нужно исполнять роль, которую, по их словам, на интеллигенцию возложила история.

Против реакционных взглядов верхов первого типа резко настроены, считая это предательством. Имеют сильное национальное чувство. Нас считают собирателями России, воссоздающими Российскую государственность. Пока Россия существует, говорят они, пока господство русского человека выявлено во всем, до тех пор всякий идущий против Соввласти, – враг России. Держутся того мнения, что покуда Советская власть признается огромным подавляющим большинством населения, нужно быть, по их выражению, с народом.

Эти средние слои спецов недовольны нашими методами внутреннего управления. Считают, что при сложившихся наших условиях, всегда фактически партийные комитеты руководят жизнью и даже неизвестно кто в них сидит,  – что при таких условиях, да при финансовых и хозяйственных затруднениях становится управлять хозяйством рискованно: будут, мол, мешать. Объективно они требуют для себя некоторого ограничения от Советской власти и пролетариата, требуют дать им «спокойствия» для работы.

К третьему типу специалистов принадлежит преимущественно молодежь, только недавно закончившая высшие учебные заведения и попавшие на работу инженеров. Эти слои настойчиво напирают на советскую работу, идут на все управленческие должности, стремятся щегольнуть своими проектами, требуют для себя более широких прав. Пока техники, говорят они, будут только исполнительной силой, но не будут иметь прав и ответственности, они не смогут отвечать за производство.

К спецовским верхам первого типа относятся враждебно. Считают, что почти все они получают из-за границы пособие, что диплом они получили в старое время по протекции, купили, что они оторваны от жизни, не составят ни одного плана, почти все собственники – бывшие акционеры и потому реакционеры и хотят вернуть Николая. У молодых спецов третьей группы сильное стремление вытолкнуть эту реакционную верхушку спецов.

К средним слоям спецов сменовеховского толка эти молодые спецы относятся снисходительно. Считают их мягкотелыми, колеблющимися, не уверенны, что с ними сработаться можно.

Спецы рассматриваемого типа третьего – считают себя такими близкими к Соввласти, что весьма нервничают, когда их на собрании рабочие упрекают за высокие ставки, привилегии, когда на них рабочие сваливают вину за непорядки в производстве. В частных беседах они жалуются на это, говоря, что на них можно положиться, ибо они  с рабочим классом, помогают ему управлять, выступают на рабочих собраниях, конференциях.

Случаются, впрочем, местами, что спецы этого типа зарываются, вредят.

Количественное соотношение вышеуказанных трех групп примерно как 1:2:3.

Намеченные три типа являются примерными, основными и отнюдь не исключают наличие спецов других типов.

Разногласий с интеллигенцией у нас было много, есть и вероятно будут. НО МЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ наблюдаемый теперь особенно после Съезда научных работников ПОВОРОТ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СТОРОНУ СОВВЛАСТИ, ОПИРАЯСЬ НА ВРАЖДУ ОБРАЗОВАВШИХСЯ СРЕДИ НЕЕ ГРУПП. МЫ ДОЛЖНЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС УГЛУБИТЬ, ВСЯЧЕСКИ ПРИВЛЕКАЯ И ВОВЛЕКАЯ БЛИЗКИЕ НАМ СЛОИ СПЕЦОВ В ПРОФ., ХОЗ., И СОВАППАРАТЕ, ВОВЛЕКАЯ ИХ ДАЖЕ В СФЕРУ ПАРТИЙНОГО ВЛИЯНИЯ. МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧ ИМ ЛИШИТЬ ВСЯКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РЕАКЦИОННЫЕ СЛОИ СПЕЦОВ.

Последние должны только технически использоваться.

Следует стремиться к устранению наблюдаемых ненормальностей в отношении к спецам, крайними проявлениями чего являются СПЕЦЕЕДСТВО И СПЕЦОМАНИЯ.

Есть недооценка спецов, их роли и значения, недостаточное усвоение и проведение Окркомами решений Съездов о лучших материальных условиях спецов, о товарищеском отношении к ним, об обязательном вовлечении в общую работу и т.д. Отсюда всякие придирки и спецеедство.

Но есть и противоположное, когда переоценивают некоторых специалистов. Выплачивают им зарплаты раньше рабочих, держат бывших купцов, белогвардейцев, офицеров, приносящих малую пользу, как незаменимых спецов, получающих высокие ставки, держат некоторых слабых спецов на весьма ответственных постах, наделяя их незаслуженным доверием. Все это есть результат спецомании, слепого доверия к специалистам или небрежного отношения к проверке их работы. Это служит основанием для обострения настроения и недовольства рабочих.

Партийным органам и коммунистам-хозяйственникам надо целой системой мер добиться установления здоровых деловых и товарищеских отношений со спецами, приближения большинства их к рабочей массе, по всей нашей работе.

Давая эти предварительные ориентировочные указания, Губком предлагает всем Окркомам письмо считать строго секретным, ставить его только на закрытых собраниях Окркомов, которые дают задания персонально отдельным секретарям кустовых и районных комитетов, отдельным коммунистам-хозяйственникам и профессионалистам.

Следить, чтобы ни под каким видом письмо не оглашалось и чтобы изучение данного вопроса не повлияло на работу хороших спецов, даже реакционно настроенных.

Надо установить, как практически разрешается этот вопрос при различных конкретных условиях, каковы группировки, настроения и работа спецов, какие меры и директивы нужны по этому вопросу.

Особенно следует выяснить применительно категориям спецов и к отдельным специалистам.

Отношение их к своей работе;
Отношение к своему предприятию и его недочетам и успехам
Оценка хозяйственной политики Соввласти
Оценка политики руководящих хозорганов (Донуголь, Юго-Сталь, Химуголь и т.д.)
Отношение к работе в научно-технических секциях, в проф. ячейках и т,д.
Отношение к профсоюзу, его работе и участие в нем
Отношение к совработе
Отношение к комячейке и партийной работе
Отношение к рабочей массе, работе в ее рядах, участие в ней
Отношение к повороту среди интеллигенции в сторону Соввласти и к съездам научных деятелей
Отношение к нашей внешней политике
Отношение к Международным событиям

Поставить на серьезное изучение вопрос о выдвижении на работу специалистов советски настроенных, об отношении к ним других спецов и коммунистов-хозяйственников.

Письмо считать не директивой, а материалом для изучения.

Собрать обстоятельные материалы и вместе с сим заключением представить в Губком к 1/ІІ

17/ХІІ – 23 г.

ДОНЕЦГУБКОМ КПбУ* Державний архів Донецької області. – Ф.1 п, оп.1, спр. 1090, арк. 20-24. Подано повний текст документу (зі збереженням оригінальної пунктуації та орфографії).

Розлогіший аналіз цього документа, його значення та історичного контексту - у статті авторки: Міхеєва О.К. «Спецеїдство» та «спецоманія» : радянська влада та інженерно-технічні фахівці Донбасу на початку 1920-х рр. // Схід. – 2014. – № 2 (128). – С.96-101

 

 

Оксана Міхеєва – історик і соціолог, докторка історичних наук (2012), у 2011-2014 - професорка кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, нині - професорка кафедри нової і новітньої історії України Українського Католицького Університету. Коло наукових інтересів: соціальна історія, специфіка соціальної комунікації та культурної мотивації в перехідних суспільствах, девіантна поведінка за умов перехідних історичних періодів, кримінальна злочинність та діяльність правоохоронних органів в Україні в перші десятиліття радянської влади. Організаторка низки конференцій, літніх школ, семінарів і тренінгів, в тому числі з методики викладання у вищій школі. Авторка книг “Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР (1921-1928 рр.) : історичні аспекти (Донецьк, 2011) та “Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929) (Донецьк, 2004). Співавторка посібника для ВНЗ "Соціологія міста" (Донецьк, 2010). Від серпня 2014 живе і працює у Львові.

 

 

Читайте також статтю Оксани Міхеєвої "Ідеологія та реальні умови перевиховання злочинців у місцях позбавлення волі в Україні часів непу"

Усі документи в шафці.

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!